Kontaktujte nás:
 573 342 081  biolab@labkm.cz
LAB KM s.r.o.
Průtoková cytometrie
LAB KM s.r.o.
LAB KM s.r.o.
LAB KM s.r.o.
LAB KM s.r.o.
22.11.2022
Úprava referenčních mezí pro bilirubin přímý

17.10.2022
Nová verze č. 15 Laboratorní příručky

12.09.2022
OBNOVA PŘÍSTROJOVÉ TECHNIKY V LABORATOŘI

09.08.2022
OBNOVA PŘÍSTROJOVÉ TECHNIKY V LABORATOŘI

20.07.2022
Úprava referenčních mezí u vyšetření karbamazepin

Zobrazit obsah aktualit


 

Pracovník laboratoře:

 • Pracovník ve zdravotnické laboratoři je povinen chránit informace o pacientech bez ohledu na to, jakým způsobem jsou tyto informace získávány, shromažďovány a uchovávány. Tyto informace považuje za důvěrné a je si vědom povinnosti zachovávání mlčenlivosti o skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem svého povolání.

 • Pacient má právo znát jména a pracovní zařazení pracovníků, se kterými komunikuje.

 • Pracovníci zdravotnické laboratoře respektují právo pacienta na srozumitelné a podrobné informace při odběrech jeho vzorků a poskytují vhodné podmínky pro tyto odběry se zajištěním přiměřeného soukromí pro pacienta.

 • Veškerá jednání s lékaři i pacienty musí vést pracovníci laboratoře přátelsky, korektně, bez diskriminace.

 • Pracovníci ve zdravotnictví se snaží při komunikaci s pacienty docílit vztahu založeného na důvěře, ctít práva pacienta a reagovat na jeho aktuální rozpoložení.

 • Pracovníci při podávání informací o výsledcích vyšetření postupují při kontaktu s pacienty citlivě s ohledem na závažnost výsledků. Výsledky vyšetření jsou vydávány pouze oprávněnému okruhu osob s respektováním zájmu pacienta. Informace o pacientovi jsou shromažďovány pouze za účelem provedení požadovaných vyšetření.

 • Pracovníci laboratoře dodržují veškeré právní předpisy týkající se výkonu jeho profese, Ustanovení o lidských právech a biomedicíně, Chartu práv pacientů, Chartu práv hospitalizovaných dětí a Etický kodex zdravotnického pracovníka nelékařských oborů. Všechny výkony prováděné na pacientovi vyžadují jeho informovaný souhlas.

 • Pracovníci jsou povinni neustále udržovat svou odbornou úroveň v souladu s aktuálními poznatky vědy a v plném rozsahu své odborní kvalifikace.

 • Všechna laboratorní vyšetření se provádějí podle vhodných standardů a s takovou úrovní, kterou obor předpokládá.

 • Pracovníci usilují o co nejvyšší kvalitu a úroveň poskytované zdravotní péče.

 • Pracovníci spolupracují s ostatními odborníky a s jinými laboratořemi tak, aby byly splněny požadavky komplexní zdravotní péče o pacienta.

 • Pracovníci se neustále snaží o rozvoj své profese a zvýšení své odborné úrovně.

 • Pracovníci ve zdravotnictví nesmí podřizovat poskytování zdravotnických služeb komerčním zájmům subjektů, působících ve zdravotnictví.

 • Blaho a zájem pacienta se vždy posuzuje v první řadě a má přednost před smluvními vztahy mezi požadující osobou a laboratoří.

Vedení laboratoře je odpovědné, že:

 • Výsledky laboratorních vyšetření jsou důvěrné.

 • Přístup ke zdravotnickým záznamům se řídí legislativními předpisy.

 • Výsledky laboratorních vyšetření lze používat pro účely vědecké (publikace, konference, přednášky), nebo jiné (epidemiologické, demografické, statistické analýzy) pouze s odstraněním veškeré identifikace pacienta.

 • Použití vzorků pro jiné účely než bylo požadováno bez předchozího souhlasu je možné pouze v případě, že jsou vzorky poskytnuty anonymně nebo smíchány.

 • Laboratoř má postup pro předávání výsledků, který je na požádání pacientům k dispozici.

 • Laboratoř zajišťuje takové ukládání informací, aby byly chráněny proti ztrátě, znehodnocení, neoprávněnému přístupu, falšování či jinému zneužití.

 • Laboratoř má postupy pro uchovávání záznamů a doby jejich archivace.

 • Laboratoř se snaží zabránit situacím, ze kterých by mohl vzejít konflikt zájmů.